Ammoniakhalm - så gott som hö

  • Ekonomiskt – areal kan utnyttjas för spannmålsproduktion istället för vallproduktion.
  • Flexibelt – fodret kan överlagras med bibehållen kvalité.
  • Näringsrikt – 30-40% ökning av energiinnehållet jämfört med vanlig halm.
  • Smakligt – konsumtionsökning med ca 30% efter behandling.
  • Konserverande – fuktig alternativt råhalm kan bärgas och pressning kan ske direkt efter tröska. Behandling bör ske inom 3 dygn därefter.
  • Hygieniskt – hämmar mikroorganismer och ogräsfrön som sprids med halmen.

Halm består till stor del av lignin och cellulosa som är svårt att smälta. Vid tillsättning av ammoniak sker en reaktion med vattnet i halmen. Då luckras cellväggarna i strået upp vilket medför att djuret lättare kan smälta cellulosan och den tillgängliga energimängden i halmen ökar.
Ammoniaken främjar även en ökning av råproteinhalten i halmen.
Generellt ökar energin till cirka 9 MJ/kg ts och smältbart råprotein till 60-70 gram/kg ts.

Mer information finns att läsa i rapport nr 136 och nr 137 från SLU, Institutionen för husdjurens utfodring och vård.

Rapport nr 136
Rapport nr 137

Ammoniakbehandling utförs med tre olika metoder:

  • Korvmetoden: Hackad halm packas i en korv med diametern 8-10 fot med hjälp av en korvläggare.

  • Vakuummetoden: En halmstack läggs med en fördelningsslang placerad i mitten och försluts med plast. Därefter vakuumsugs stacken och ammoniak släpps in.

  • Armakometoden (behandling av inplastade balar): Ammoniak injiceras i varje enskild bal med hjälp av ett spjut, som är kopplat till tanken på lastbilen.

 

För behandling med Vakuum- och Armakometoden är det viktigt att tänka på följande:
– pressa halmen så fort som möjligt efter tröskning.
– låt balarna ligga separerade utomhus för bästa genomluftning och avrinning före inplastning eller uppläggning i stack.
– halmen kan vara fuktig (65 – 85% ts) när den pressas, om den därefter behandlas inom fyra dygn. Regnvåt halm ska INTE pressas för att ammoniakbehandlas eftersom vattnet då är ojämnt fördelat i halmen. Vattnet löser ammoniaken och den totala mängden ammoniak i balen blir för låg.

Faktorer som påverkar behandlingsresultatet:
– halmens kvalitet till exempel jordinblandning, mycket regn före pressning eller mögelangrepp.
– högre vattenhalter, mer än 85 % ts, kan inverka positivt på smakligheten men INTE på fodervärdet. Halmen innehåller alltid tillräckligt mycket vatten för att kunna lösa tillsatt mängd ammoniak.
– att tillsätta “rätt” mängd ammoniak. För att säkerställa resultatet ska ammoniakmängden vara tre procent av halmens vikt. Överdosering är onödigt.
– omgivande temperatur, ju högre temperatur  desto snabbare sker processen. Den behandlade halmen skall ligga i minst tre veckor innan balen alternativt stacken öppnas.

Korvmetoden – för storkonsumenten
Hackad halm packas i en 8-10 fots korv med en korvläggare (Winlin, AG-Bag). Därefter injiceras ammoniak med hjälp av ett spjut, som sticks in i sidan av korven med en meters mellanrum. Uppkomna hål tejpas efter injiceringen av operatören.

Viktigt! Det måste finnas minimum 4 meter farbar och EJ allmän väg längs sidan av korven.Att beakta: 

– Vägen fram till arbetsplatsen ska vara farbar för en lastbil á 20 ton.
– Uppställningsytan för lastbilen bredvid upplaget får INTE utgöras av allmän väg.
– Arbete och parkering av lastbilen ska ske inom privat område. I de fallen arbeta ska utföras på plats ditt allmänheten har tillträde ska beställaren alltid närvara under hela arbetsförloppet.

En halmstack läggs med en fördelningsslang placerad i  mitten. Samtliga sex sidor av stacken täcks med plast, även botten. Därefter vakuumsugs stacken och ammoniak släpps in.

Eftersom balarnas storlek och form kan variera finns det olika “rätt” sätt att lägga upp en stack.

OBS! Sugslangens räckvidd är 10 meter, vilket medför att hela vägen fram till upplaget måste vara farbar med lastbil för att behandling ska kunna genomföras.

Fördelningslangen ska ligga mitt i stacken både horisontellt och vertikalt.

Den öppna änden av fördelningsslangen ska ligga ca 50 cm utanför kanten av stacken, dock innanför plasten. Operatören tar själv ut fördelningsslangen genom plasten och ansluter till sugslangen. Den pluggade änden av fördelningsslangen ska ligga inne i stacken.

Stacken ska täckas/ förslutas lika noga som en ensilagelimpa dvs inga hål ska finnas. Använd rejält med grus/ jord utmed sidorna (ca 500mm). 

Viktigt att tänka på:
-Skarva aldrig en plast. Då blir det omöjligt att få stacken tät.
-Maximal stackstorlek är 35 ton/stack.
-Var alltid två personer när ni påbörjar en stack.
-Börja att lägga fördelningsslangen med öppna änden (ej pluggad) 50-100cm utanför balstapeln. Är slangen för lång, gör en “loop” på slangen i andra änden av stacken.

Efter behandling kan överblivna balar användas att förankra plasten.

Nedan följer olika exempel på hur stackar kan läggas upp med olika plaststorlek.

Plast
Storlek                                         14*35 m                                      16*35 m

Fyrkantsbalar
B 0,8 H0,8 L 2,0                           224 balar                                      260 balar
B 1,2 H 0,9 L2,5                            99 balar                                       121 balar
B 1,2 H 1,3 L2,5                            66 balar                                          77 balar

Rundbalar
∅-1,3                                            129 balar                                          172 balar
∅-1,5                                            111 balar                                          148 balar
∅-1,8                                              73 balar                                          102 balar

Tillverkning fördelningsslang: Fördelningsslang

Att beakta: 
– Vägen fram till arbetsplatsen ska vara farbar för en lastbil á 20 ton.
– Uppställningsytan för lastbilen bredvid upplaget får INTE utgöras av allmän väg.
– Arbete och parkering av lastbilen ska ske inom privat område. I de fallen arbeta ska utföras på plats ditt allmänheten har tillträde ska beställaren alltid  närvara under hela arbetsförloppet.

Plastade balar placeras intill varandra liggande på gavelsidan. Avståndet mellan balarna får maximalt vara 10cm.
Varje bal ska vara plastade med minimum fyra lager sträckfilm.
Vid uppläggning placeras fem alternativt tio balar i bredd.

Behandling av 50 rundbalar (∅-1,5m)
Bredd upplag: 7,5m
Längd upplag: 15m
Bredd farbar körväg vid ena sidan av upplaget: 4m

Behandling av 100 rundbalar (∅-1,5m)
Bredd upplag: 7,5m
Längd upplag: 30m
Bredd farbar körväg vid ena sidan av upplaget: 4m

Behandling av 300 rundbalar (∅-1,5m)
Bredd upplag: 15m
Längd upplag: 45m
Bredd farbar körväg vid ena sidan av upplaget: 4m

Att beakta: 
– Vägen fram till arbetsplatsen ska vara farbar för en lastbil á 20 ton.
– Uppställningsytan för lastbilen bredvid upplaget får INTE utgöras av allmän väg.
– Arbete och parkering av lastbilen ska ske inom privat område. I de fallen arbeta ska utföras på plats ditt allmänheten har tillträde ska beställaren alltid närvara under hela arbetsförloppet.

Ammoniakhalm är ett fodermedel som kan användas till nöt, får och hästar.
Majoriteten av ammoniakhalmen konsumeras av ungnöt och dikor, varav största delen av dikor.
Till och med kalvning är fri giva av ammoniakhalm tillräckligt för att tillgodogöra dikons dagliga näringsbehov som är 80 MJ och 600gr AAT. Givan täcker både underhållsbehovet och dräktighetstillägget (2 månader före kalvning).
Vid laktation krävs samma dagliga underhållsgiva samt ytterligare 50 MJ/dag och 400gr AAT/dag för att kon ska producera mjölk (10 kg/dag).
Kompletteringen kan utgöras av högkvalitativt ensilage, kraftfoder, drank eller dylikt.

Då ungnöt, för slakt eller rekrytering, utfordras måste en avvägning göras mellan konsumtionsförmåga, önskad tillväxt och slaktmognad. 

Vakuummetoden

Ammoniak (NH3): 16,00 kr/kg
Behandlingsavgift: 300 kr/stack alt hög
Plast:
– R3X för stackar (14×35 meter): 2 300 kr/rulle
– R4X för stackar (16×35 meter): 2 700 kr/rulle
Fördelningsslang: 550 kr/st
Framkörningsavgift: 500 kr/st

Prisexempel
Ammoniak: 30 000 kg halm x 3% dosering = 900 kg ammoniak à 16,00 kr/kg =  14 400 kr
Behandlingsavgift : 300 kr
Plast (R3X): 2300 kr
Fördelningsslang*: 550 kr
Framkörningsavgift: 500 kr
Foderpris inklusive plast och fördelningsslang: 18 050 kr/30 000 kg = 0,60 kr/kg
Foderpris exklusive plast och fördelningsslang: 15 200 kr/30 000 kg = 0,51 kr/kg  

 *Fördelningsslangen kan användas vid 5 – 10 behandlingstillfällen.

Armakometoden (Spjutbehandling)

Ammoniak (NH3): 16,00 kr/kg
Behandlingsavgift: 45 kr/ bal
Framkörningsavgift: 500 kr/st

Prisexempel
Ammoniak: 200 halmbalar à 250 kg = 50 000 kg x 3% dosering = 1500 kg ammoniak à 16,00 kr/kg = 24 000 kr
Behandlingsavgift: 45 kr/ bal x 200 balar = 9 000 kr
Framkörningsavgift: 500 kr
Foderpris: 33 500 kr/50 000 kg = 0,67 kr/kg

Korvmetoden

Ammoniak (NH3): 16,00kr/kg
Behandlingsavgift: 30 kr/ injektion
Framkörningsavgift: 500 kr/st

Prisexempel
Ammoniak: 60 löpmeter korv à 10 fot x 1200 kg halm/ löpmeter x 3% dosering = 2160 kg ammoniak x 16,00 kr/kg = 34 560 kr
Behandlingsavgift: 30 kr/ injektion x 60 injektioner = 1 800 kr
Framkörningsavgift: 500 kr
Foderpris: 36 860 kr/ 72000 kg = 0,51 kr/kg.

Extra debitering

Extra debitering sker vid omständigheter som fördyrar behandlingsarbetet till exempel dålig framkomlighet fram till behandlingsplatsen och bristfälligt upplagda stackar eller högar. Minimidebitering sker med 0,5 timmar à 950 kr/tim. 

Vid bärgning av lastbil ansvarar kunden för samtliga ekonomiska och miljömässiga skador som entreprenören och tredje man kan lida på grund av bristande omständigheter vid behandlingsarbetet. Entreprenören avgör ifall bärgare behöver lejas in på kundens bekostnad.

Pris- och betalningsvillkor

Kilopriset för ammoniak uppdateras kontinuerligt. Övriga prisuppgifter gäller till och med 2023-12-31. Ring för aktuell prisinformation. 
Betalningsvillkor är 30 dagar netto från leveransdag.
Samtliga prisuppgifter är angivna i SEK och exklusive moms.


Frakter

Samtliga frakter säljs fritt säljaren eller dess ombuds adress. Övriga frakter debiteras med gällande transporttaxa (via Schenker). Vid sjöfrakt debiteras ytterligare +1,25 kr/kg  ammoniak. 

 

Kan torr halm behandlas med gottresultat?
Majoriteten av halmen som behandlas är torr (max 95%) och lagringsduglig (min 82% ts) vid behandling. Fodervärdesökningen blir inte högre ifall halmen är fuktigare. Under rubriken Fodervärde finns analyser som visar att effekten för fodervärdesökningen är optimal vid 85-88% ts. Smakligheten påverkas dock positivt om halmen är fuktig.

Kan fuktig halm behandlas med gott resultat?
Det går alldeles utmärkt att behandla fuktig alternativt våt halm med gott resultat, då undviks även kostsam vändning eller luftning av halmen som äventyrar foderkvalitén.
Beakta följande:
– Det krävs högre dosering av ammoniak på grund av att fuktigt eller vått material har högre vikt.
– Behandling skall ske inom 4 dygn annars måste materialet plastas i rundbal med 8 lager plast alternativt hackas halmen och packas i korv på grund av att det krävs lufttät lagring.

Kan ammoniak överdoseras vid behandlingen?
Mängden ammoniak i halmen kan inte överdoseras, eftersom ammoniaken endast kan bindas till det tillgängliga vattnet i halmen. Vid behandling av halm i stack (i synnerhet av torr halm) är det inte heller praktiskt möjligt att överdosera mängden ammoniak eftersom det inte finns tillräckligt “utrymme” i stacken.
Att dosera mer ammoniak än 3% av produktens verkliga vikt är varken ekonomiskt eller miljömässigt försvarbart, eventuell överdosering utgör dock ingen hälsofara för djuren.

Kan hö eller halm med inslag av mycket grönt gräs behandlas utifrån risken för 4-metyl-imidazol förgiftning (Maillardreaktion)?
Det har inte påträffats något konstaterat fall av förgiftning. För att en Maillardreaktion ska kunna ske krävs det att det finns lättlösliga kolhydrater (socker) och aminosyror (proteiner/ kväve) tillgängliga. Vid ammoniakbehandling av exempelvis gräsfröhalm har stora delar av växtens socker förbrukats vid axgång. Även i mogen kvickrot har stora delar av växtens socker förbrukats.
Tumregler vid behandling:
– Minst 80% av det behandlade materialets vikt skall utgöras av halm EJ gräs.
– Beakta den ekonomiska aspekten av behandlingen istället för förgiftningsrisken. Är det hö eller gräs? Gräs är ej ekonomiskt försvarbart att behandla eftersom fodervärdesökningen blir marginell.

Beräknas doseringen av ammoniak efter halmens torrsubstansvikt eller halmens verkliga vikt?
Doseringen av ammoniak beräknas alltid på halmens verkliga vikt.

Några kunder som har behandlat halm under ett flertal år med lyckade resultat.

-Vakuummetoden: Sven Karlsson, Salltorps Lantbruk, Falkenberg (220 mjölkkor)
-Vakuummetoden: Göte Sandqvist, Jönköping (avelsbesättning Charolais)
-Korvmetoden: Lennart Nilsson, Uppsala (180 mjölkkor)